Október - mesiac úcty k starším

Október je spoločensky známy ako mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Naše zariadenie nie je výnimkou a pri tejto príležitosti sa konajú obohacujúce stretnutia, ktoré posilňujú vzájomné sociálne väzby. DD a DSS Sereď už dlhé roky nadväzuje spoluprácu i so základnými a materskými školami. Spolupôsobenie rôznych generácií je obohacujúcim a neopakovateľným zážitkom. Prejav úcty, rešpektu a pocitu dôležitosti vyjadrili svojim programom seredské školy a škôlky. Nacvičený program prezentovali klientom v spoločných priestoroch. Deti rôzneho veku predviedli pripravené tanečné choreografie v krásnom ľudovom oblečení, zaspievali piesne, ktoré si aj obyvatelia zanôtili spolu s nimi a podporovali ich výkon potleskom a úsmevmi. Spolupatričnosť a vďaku detskí hostia vyjadrili aj krásnymi, ručne vyrobenými ozdobami rôzneho druhu, ktorými obdarovali a potešili každého jednotlivca. Zo spätnej väzby usudzujeme, že klienti pri vystúpeniach detí majú príjemné a neopakovateľné  spomienky. Touto cestou vyjadrujeme vďaku tým, ktorí sa o tento krásny zážitok pričinili.

Návšteva z mestského úradu

V zariadení DD a DSS pre dospelých Sereď  sa v októbri uskutočnila pri príležitosti mesiaca úcty k starším vzácna návštevu z mestského úradu. Primátor mesta Ing.Martin Tomčányi spolu s viceprimátorom Bc. Ľubomírom Veselickým prišli pozdraviť a prihovoriť sa kolektívu klientov. Pán primátor odovzdal balíčky a  v príhovore poďakoval za celoživotnú prácu a poprial im v mene všetkých hlavne veľa zdravia.

Mesto Sereď – úcta k starším

Mesto Sereď každoročne pripravuje spoločné posedenie pre všetkých seniorov mesta, ktorí sa stretávajú v Dome kultúry pri príležitosti prejavu Úcta k starším, ktorého účelom je príjemne strávený deň v kolektíve s pripraveným programom. Primátor Ing. Martin Tomčányi privítal seniorov a prihovoril sa vľúdnymi slovami. Pripravené občerstvenie, vystúpenie speváckeho súboru „Pohoda“ za doprovodu harmoniky a program piesní a povzbudzujúcich slov pani Gizky Oňovej boli pre klientov príjemnou zmenou. Vyjadrením úcty bolo aj odovzdanie kvetu pre každého zúčastneného.

vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
Privítanie klientov riaditeľkou zariadenia a primátorom mesta Sereď
Klienti v zariadení
Klienti v zariadení
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
Deti obdarovali klientov ručne vyrobenými ozdobami
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi
Klienti DD a DSS Sereď v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Klienti DD a DSS Sereď v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším