Podmienky a postup prijatia klienta

Naše zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby a spĺňa podmienky k prijatiu do nášho zariadenia, doručí poštou,  alebo osobne  „ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Súčasťou žiadosti musí byť:
1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
2. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Pri nástupe do zariadenia treba priniesť:

  • Čestné vyhlásenie o majetku overené matrikou alebo notárom
  • Rozhodnutie zo Sociálnej poistovne Bratislava o výške dôchodku, prípadne ak nie je poberateľom dôchodku,  potvrdenie o výške pomoci v hmotnej núdzi  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Zdravotnú dokumentáciu
  • Zdravotný preukaz poistenca
  • Platný OP
  • Ak je občan držiteľom preukazu ZŤP, rozhodnutie zo súdu o určení opatrovníka (v prípade,  ak je  fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony)
  • Hygienické potreby
  • Ošatenie
  • Lieky a dávkovač liekov.

Osobné ošatenie musí byť označené číslom, ktoré oznámi zariadenie. Deň nástupu do zariadenia bude oznámený klientovi na pozvánke, ktorá mu bude zaslaná poštou. V prípade odmietnutia nástupu sa zaradí žiadosť na posledné miesto v evidencii čakateľov, o čom bude žiadateľ oboznámený písomnou formou.