Postup pri vybavovaní žiadosti

Zariadenie pre seniorov:

 1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – na obec, alebo mesto v mieste trvalého bydliska žiadateľa.
 2. Obec, prípadne mesto na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej  služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po doručení rozhodnutia si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby.
  Žiadosť o zabezpečnie poskytovania sociálnej služby

Domov sociálnych služeb:

 1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný samosprávny kraj odbor sociálnej pomoci podľa trvalého bydliska žiadateľa / ak má žiadateľ zdravotné postihnutie – telesné, duševné, zmyslové alebo kombináciu týchto postihnutí/.
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu
 2. Samosprávny kraj na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po doručení rozhodnutia poštou si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby.
  Žiadosť o zabezpečnie poskytovania sociálnej služby
  Žiadateľ, ešte pred zaslaním žiadosti do zariadenia si musí  dať vyznačiť právoplatnosť  na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji, ktorý vydal rozhodnutie.

Špecializované zariadenie:

 1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný samosprávny kraj odbor sociálnej pomoci podľa trvalého bydliska žiadateľa.
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave židateľa o odkázanosť na sociálnu službu
 2. Samosprávny kraj na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ktorom určí stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po doručení rozhodnutia poštou si žiadateľ podá žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa druhu a formy sociálnej služby.
  Žiadosť o zabezpečnie poskytovania sociálnej služby
  Žiadateľ ešte pred zaslaním žiadosti do zariadenia si musí dať vyznačiť právoplatnosť  na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom samosprávnom kraji, ktorý vydal rozhodnutie.